Pizhūhish/hā-yi rāhburdī dar ̒ulūm-i kishāvarzī va manābi̒-i ṭabī̒ī

Date :

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : persan / Persian

Classification Dewey : 630

Relation : Pizhūhish/hā-yi rāhburdī dar ̒ulūm-i kishāvarzī va manābi̒-i ṭabī̒ī / Tihrān : Farhangistān-i ̒ulūm-i jumhūrī-i islāmī-i Īrān , 2015-