A biblical Hebrew reference grammar / Christo H.J. van der Merwe, Jacobus A. Naudé, Jan H. Kroeze

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : anglais / English

ISBN : 978-0-567-66332-0

ISBN : 0-567-66332-9

ISBN : 978-0-567-66333-7

ISBN : 0-567-66333-7

EAN : 9780567663337

Bible -- A.T. -- Langue, style

Hébreu (langue) biblique -- Grammaire

Classification Dewey : 492.482/421