Faṣlnāmah-i muṭāli̒āt-i zabān va gūyish/hā-yi gharb-i Īrān

Date :

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : persan / Persian

Classification Dewey : 410

Classification Dewey : 378.55

Relation : Faṣlnāmah-i muṭāli̒āt-i zabān va gūyish/hā-yi gharb-i Īrān / Kirmānshāh : Dānishgāh-i Rāzī , 2019-