ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา : หนังสือธรรมะทรงคุณค่า / พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ถาม; พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบ

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : thaï / Thai

Vipaśyanā

Dhamma (bouddhisme)

Bouddhisme -- Doctrines

Vie religieuse -- Thaïlande

Conversation -- Religion -- Bouddhisme