Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, 1930-2007 : biên niên sự kiện

Date :

Editeur / Publisher : Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật , 2011-2012

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese

Vietnam -- Relations internationales -- Laos

Résumé / Abstract : History of the bilateral relationship between Vietnam and Laos / Histoire des relations bilatérales entre la RSVN et la RDPL