Biblia, dat is : de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog : Heeren Staten generael vande vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt vande Synode nationael, gehouden tot Dordrecht, inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelÿck over-geset... Door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfauten en misstelingen die in den eersten druck gevonden worden.

Date :

Editeur / Publisher :

Type : Livre / Book

Langue / Language : néerlandais; flamand / Dutch; Flemish

Van Ravesteyn, Veuve de Paulus Aertsz (1585?-1661) (Imprimeur / printer)

Séminaire de Saint-Sulpice (Paris). Bibliothèque (1645-1789) (Ancien possesseur / former owner)