Biblia, dat is : de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu eerst, door last der Hoogh-Mog : Heeren Staten generael van de vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt van de Synode nationael gehouden tot Dordrecht, inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onsen Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset...

Date :

Editeur / Publisher : Tot Leyden : Gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn, in comp.nie met de weduwe en erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw [Den Haag]. Ende, David Jansz van Ilpendam [Leiden] (Gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteyn M.D.C.XLI. , 1641

Type : Livre / Book

Langue / Language : néerlandais; flamand / Dutch; Flemish

Van Ravesteyn, Paulus Aertsz (15..-1655) (Imprimeur / printer)

Van Wouw, Hillebrant Jacobsz (1602-1622) (Imprimeur / printer)

Oratoire de France (Paris). Bibliothèque (1611-1791) (Ancien possesseur / former owner)