De CL. psalmen des konincklijcken prophete Davids. Mitsgaders noch eenige andere lof-sangen. Uyt den françoysche in nederlandtschen dichte overgheset door Petrum Dathenum. Geheel op musijck-noten gestelt : ende op nieus gecorrigeert en op maet-sangh gebracht, door Mr. Steven van der Helm, musijck-meester ende voor-sanger van de Catharine en Geertruyde de kerckẽ binnen Utrecht. Soo hebben wy de argumenten ofte't inhout voor elcken psalm gestelt : ende noch de christelijcke catechismus, belijdenisse des geloofs, ende de lyturgie ofte formulieren der nederlandtsche Kercke. Alles volghens de laetste oversettinge ende correctie, gedaen door last van de Hog : Mog : Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volghens het besluyt des Synodi nationael ghehouden tot Dordrecht, inden jare 1618. en 1619.

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : néerlandais; flamand / Dutch; Flemish

Catalogue Worldcat

Oeuvre liée : Bible. A.T. Psaumes

Oeuvre liée : Psautier huguenot

Oeuvre liée : Heidelberger Katechismus

Vander Helm, Steven (16..?-16-..) (Compositeur / composer)

Marot, Clément (1496-1544) (Traducteur / translator)

Bèze, Théodore de (1519-1605) (Traducteur / translator)

Dathenus, Petrus (1531?-1588?) (Traducteur / translator)

Snellaert, Esdras Willemsz (16..?-1648?) (Editeur commercial / publisher)

Roeck, Lambert (16..-16.. ; imprimeur) (Imprimeur / printer)

Monastère royal de Saint-Bernard des Feuillants (Paris). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)