Great theatre of the world : 2002 Taipei biennial, 11.22.2002 - 03.02.2003 / Taipei fine arts museum ; curated by Bartomeu Marí [et] Chia Chi Jason Wang

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : chinois / Chinese

Langue / Language : français / French

Art -- Taiwan -- 2000-....

Shi li mei shu guan (Taibei) (Editeur scientifique / editor)