བསྟན་འགྱུར། ༡༧, རྒྱུད། ཁི་གི, / ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་དཔེ་སྡུར་ཁང་གིས་དཔེ་བསྡུར་ཞུས།

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : tibétain / Tibetan

ISBN : 7-80057-261-7

Oeuvre liée : Tanjur

Tanjur -- Traductions tibétaines

Bouddhisme tibétain -- Livres sacrés

Livres sacrés -- Canon des Écritures

Zhongguo zang xue yan jiu zhong xin (Beijing) (Collectivité éditrice / Issuing body )

Relation : བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མའི་གསལ་བཤད། / ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་དཔེ་སྡུར་ཁང་ནས། / པེ་ཅིན། : [ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།] , ༡༩༩༤

Relation : བསྟན་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མའི་གསལ་བཤད། / ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བཀའ་བསྟན་དཔེ་སྡུར་ཁང་ནས། / པེ་ཅིན། : [ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།] , ༡༩༩༤