Physikalische Blätter

Date :

Editeur / Publisher : Weinheim : Wiley-VCH , [19..]-[200.]

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : allemand / German

Catalogue Worldcat

Deutsche Physikalische Gesellschaft (Directeur de publication / publishing director)

Deutsche Physikalische Gesellschaft (Directeur de publication / publishing director)

Relation : Physikalische Blätter / Weinheim : Wiley-VCH , 1947-2001