Ji Qiang Zhongshu yu "Wei cheng" / Yang Jiang

Date :

Editeur / Publisher : Xianggang : San lian shu dian , 1987

Type : Livre / Book

Langue / Language : chinois / Chinese

ISBN : 962-04-0535-8

Qian -- Zhongshu -- 1910-1998 -- Critique et interpr├ętation