Zhōngguó shùxué zázhì

Date :

Editeur / Publisher : Táiběi : Táiběi shì guólì Táiwán dàxué. Shùxue yanjiū zhōngxīn , 1973-1997

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

ISSN : 0379-7570