Acta Dermatologica

Date :

Editeur / Publisher : Kyoto : Acta Dermatologica.Hifuka Kiyo Henshu-bu,C/o Kyoto Daigaku Igabuku Hifuka Kyoshitsu , 1923-1999

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : japonais / Japanese